Javna nabava

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je naručitelj prema članku 5. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), a time i obveznik primjene Zakona u sklapanju ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Postupke javne nabave roba, usluga i radova za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba vodi  te na internetskim stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  Ured za javnu nabavu Grada Zagreba.