Osnivanje i djelatnost JVP Grada Zagreba

Javna  vatrogasna  postrojba Grada Zagreba osnovana Zaključkom o osnivanju Javne vatrogasne  postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/2000, 7/2004 i 23/2009 - Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba).
Osnivač  i vlasnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba je Grad Zagreb.

Javna  vatrogasna  postrojba  Grada Zagreba  obavlja vatrogasn djelatnost koja obuhvaća:  sudjelovanje u provedbi  preventivnih  mjera  zaštite  od  požara  i ekspolzija,  gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

Postrojba može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost (održavanje vizila, organizacija kulturnih i sportskih priredaba, prijevoz vode i sl.), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 80341839).