Zakup dijela poslovnog prostora

 

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje aparata za samoposluživanje

 
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba raspisala je javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje aparata za samoposluživanje, prikupljanjem pisanih ponuda.
Obavijest o objavi natječaja objavljena je u Večernjem listu dana 19. veljače 2023. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u dnevnom tisku.
Ponude odnosno prijave se mogu poslati preporučenom poštom ili neposredno predati radnim danom od 7:00-15:00 sati na adresi: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Savska cesta 1/3, Zagreb, do 27. veljače 2023. godine.
Ponude odnosno prijave će se otvarati u četvrtak - 2. ožujka 2023. godine u 10:00 sati, na adresi zakupodavca: Zagreb, Savska cesta 1/3.
 
Cjeloviti tekst glasa možete preuzeti na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba: www.vatrogasci.zagreb.hr (ili direktno OVDJE).
Obrazac prijave /ponude koji je sastavni dio natječajne dokumentacije naveden kao prilog, treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u isti.
Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba  možete preuzeti  na našoj web stranici: www.vatrogasci.zagreb.hr 

 

OBRASCI (za preuzimanje na vlastiti disk):Cjeloviti tekst oglasa u nastavku. Na temelju članka 24.  Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, a u vezi s člankom 3. i 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22), Vatrogasno vijeće raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljenje 10 aparata za samoposluživanje, prikupljanjem pisanih ponuda
 
 1. Predmet natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora za potrebe postavljanja 10 samoposlužnih aparata - 5 samoposlužnih aparata za tople napitke i 5 samoposlužnih snack aparata (za hladne napitke, slatke proizvode i slane grickalice).
 2. Prostor koji se daje u zakup nalazi se u Zagrebu na adresi:
a) Vatrogasna postaja Centar, na adresi Savska cesta 1/3
b) Vatrogasna postaja Dubrava, na adresi Klin 19
c) Vatrogasna postaja Žitnjak, na adresi Capraška 2
d) Vatrogasna postaja Jankomir, na adresi Jankomir 2
e) Vatrogasna postaja Novi Zagreb, na adresi Radoslava Cimermana 84

 1. Dijelovi prostora iz točke 2. daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina. U navedenim prostorima postavljaju se po jedan samoposlužni aparat za tople napitke i jedan snack aparat (za  hladne napitke, slatke proizvode i grickalice).
 2. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.
 3. Aparati za tople napitke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike kako slijedi:
 • više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obavezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge mogućnosti, uz posebnu mogućnost doziranja šećera. U aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića. Snack aparat mora imati 0,5 limenke ili PET boce coca-cole, obične i mineralne vode, fante i slično;
 • aparati moraju imati naplatni sustav u gotovu novcu (kovanice i papirnate novčanice) uz mogućnost povrata više uplaćenog novca;
 • moraju imati svoj spremnik za vodu.
 
    Zakupnik je u obvezi:

 • kontrolirati potrošnju ponuđenih proizvoda te osigurati kontinuiranu popunjenost aparata svim ponuđenim proizvodima;
 • u cijelosti snositi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara ili zastoja;
 • besprijekorno održavati  higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim  propisima te odgovara za rad aparata, kvalitetu i zdravstvenu ispravnost proizvoda iz aparata;
 • imati važeći HACCP certifikat za područje Republike Hrvatske za skladištenje, distribuciju i pružanje usluge putem samoposlužnih aparata.
 1. Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki samoposlužni aparat na lokacijama navedenim u točki 2. ovog natječaja iznosi 66,36 eura odnosno 500,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7.53450) bez PDV-a, što je utvrđeno Zaključkom o određivanju zakupnine za postavljanje samoposlužnih aparata (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/22).
Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine.
Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV po stopi važećoj na dana nastanka porezne obveze.

 1. Ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj aparata. U ponudi se mora  ponuditi asortiman proizvoda za dvije vrste samoposlužnih aparata, asortiman za tople napitke te asortiman za snack aparat (za hladne napitke, slatke proizvode i grickalice) .
Ponuditelj mora navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima.
 1. Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici  državljani Republike Hrvatske  i državljani država članica  Europske unije  te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 2. Podnošenjem pisane ponude na ovaj  javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe - obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.
 3. Odbit će se ponude odnosno prijave:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojem osnovu, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba i Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Postrojba), evidentirani kao dužnici Grada Zagreba i Postrojbe zbog neispunjenja dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa  posljednje tri godine prije podnošenja ponude;
 • fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti
 • fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba i Postrojbe, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba i Postrojbe zbog neispunjenja dospjelih obveza Gradu Zagrebu i Postrojbi čija su dugovanja iznad iznosa od 132, 72 eura, odnosno 1.000,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7.53450) otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude;
 • pravnih osoba kojih su osnivači  ili ovlaštene osobe ujedno osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba i Postrojbe, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba i Postrojbe zbog neispunjenja dospjelih obveza i čija su dugovanja iznad iznosa od 132, 72 eura , odnosno 1.000,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7.53450), na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude.
 • te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog  natječaja
Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi  da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u  alineji 5. i 6. ove točke, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba ima pravo raskinuti sklopljen ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.
 1. Ponuditelj  koji sudjeluje u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine 199,08 eura odnosno 1.500,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7.53450)  u korist proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba na račun: IBAN: HR2123600001101227994, model plaćanja HR01, poziv na broj: 2023-OIB natjecatelja-202302
Izabrani natjecatelj za zakup prostora obavezan je nakon primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa od položene jamčevine do visine tri ponuđene zakupnine uvećanog za PDV.-a
Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecatelju ako odustane od ponude najkasnije dan prije otvaranja ponuda.
Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora o zakupu.

 1. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju  mora biti uvezana i sadržavati:
 • ispunjen obrazac koji je prilog ovom natječaju, popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja;
 • ispis izvatka sa službene internetske stranice odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od objave javnog natječaja, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne stariju od tri mjeseca od objave javnog natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašenog u ovom javnom natječaju;
 • izvornik ili ovjerenu presliku ili elektroničku potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava ministarstva nadležnog  za financije, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba i Postrojbe, ne stariju od 30 dana  od dana objave javnog natječaja,
 • izvornik ili ovjerenu presliku (BON2 ili SOL2) - podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne starije od 3 mjeseca od objave ovog javnog natječaja
(samo za pravne osobe);
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 • izjavu da aparati zadovoljavaju uvjete navedene u točki 5. ovog natječaja;
 • važeći HACCP certifikat za područje Republike Hrvatske, naveden u točki 5. ovog natječaja;
 • za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke 21. ovog javnog natječaja - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te za hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata potvrda Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, branitelje i osobe s invaliditetom, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 21. ovog javnog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren (uvjet iz točke 22. ovog natječaja);
 • za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke 23. ovog javnog natječaja, neovjerenu Izjavu s Klasom Rješenja na koje se poziva;
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 10. ovog javnog natječaja, odnosno;  
 1.  ovjerenu izjavu natjecatelja fizičke osobe-obrtnika da nije osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga  pravne osobe s osnove potraživanja Grada Zagreba i Postrojbe, ne stariju  od 30 dana od dana objave javnog natječaja, ako je natjecatelj fizička osoba-obrtnik  osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje te pravne osobe;
 2. izvornik ili  ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga drugih pravnih osoba s osnove potraživanja od Grada Zagreba i Postrojbe, ne stariju  od 30 dana od dana objave javnog natječaja, ako je  osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje natjecatelja pravne osobe ujedno osnivač ili ovlaštena osoba  za zastupanje tih drugih pravnih osoba;
 • cjenik toplih napitaka
 • cjenik hladnih napitaka
 • cjenik snack proizvoda
 1. Mjesto i rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava: Ponude odnosno prijave se mogu poslati preporučenom poštom ili neposredno predati radnim danom od 7:00 -15:00 sati na adresi: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Savska cesta broj 1/3, Zagreb,  s naznakom „zakup poslovnog prostora - ne otvaraj“
 2. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u dnevnom tisku.
 3. Pregled poslovnog prostora se može obaviti na naznačenim adresama iz točke 2. natječaja, svakim radnim danom od 10 do 13 sati uz prethodnu najavu, na telefon: 01 48 96 104 ili 01 48 96 195.
 4. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.
 6. U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude jednaku cijenu, povjerenstvo će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata podnesu novi iznos mjesečne zakupnine u zatvorenim omotnicama.
 7. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, što ponuditelji prihvaćaju prijavom na natječaj.
 8. Na odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dostave iste.
 9. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku djelatnost imaju osobe određene zakonom kojim se uređuje  prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete ovog javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. 
 10. Osobe iz točke 21. ovog natječaja  ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren.
 11. Pravo prednosti za davanje poslovnog prostora u zakupu imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine, ako ispunjavanju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Ako se na pravo prednosti za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 21. i iz ove točke javnog natječaja, prednost imaju osobe iz točke 21. 
 1. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu, najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
 2. Kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine, najpovoljniji natjecatelj dužan je prilikom sklapanja ugovora o zakupu, predati bjanko zadužnicu koju za pravne osobe potpisuje i osnivač, kao jamac platac, na iznos koji pokriva godišnji iznos zakupnine ili bankarsku garanciju u visini iznosa godišnje zakupnine, izdanu u korist Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, ili novčani polog/depozit u visini iznosa godišnje zakupnine.