Mišljenje o uvjetima za vatrogasne pristupe


Javna vatrogasna postrojba ima obvezu  izdavanja pozitivnog mišljenja o mogućnosti izvršenja učinkovitoga gašenja i evakuacije raspoloživom tehnikom isključivo za slučajeve propisane  PRAVILNIKOM O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE (N.N., br. 35/94. i 55/94.i142/03) .

Kako bi se moglo odgovoriti po zahtjevu  na ispravan način za izdavanje pozitivnog mišljenja o mogućnosti izvršenja učinkovitoga gašenja i evakuacije raspoloživom tehnikom, potrebno je:

1. Na adresu JVP Zagreb, Savska 1/3, (Ured Zapovjednika postrojbe) osobno donijeti pisani zahtjev. Zbog brže komunikacije u zahtjevu je potrebno priložiti i kontakt podatke.

2. Priložiti cjelovitu, jednoznačnu definiranu dokumentaciju u vidu, po struci napravljenog idejnog rješenja, prikaza mjera zaštite od požara ili  elaborata zaštite od požara i sl. iz koje je vidljivo o kojem je odstupanju riječ te koje se dodatne mjere zaštite od požara predviđaju za konkretne uvjete.

3. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz da se objekt za kojeg se traži  mišljenje nalazi unutar zaštićenih kulturnih dobara (dokaz u vidu Rješenju o izvedenom stanju nadležnog Gradskog ureda za graditeljstvo, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode ili slično, iz kojega je jednoznačno vidljivo da se predmetna građevine nalazi unutar zaštićenih kulturnih dobara i da će se na istoj moći vršiti građevinski zahvati).