Arhiva15. 11. 2023.

Interni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Zagreb

 
Interni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Zagreb pogledajte OVDJE
Obrazac prijave na interni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Zagreb preuzmite OVDJE22. 8. 2023.

Konačnu rang listu pogledajte OVDJE.
Odluka o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) OVDJE


Odluka o dopuni Odluke o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) OVDJE24. 7. 2023.

Konačnu rang listu pogledajte OVDJE.
Odluka o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) OVDJE.5. 7. 2023.

PRIVREMENA RANG LISTA


U skladu s člankom 28. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, objavljujemo privremenu rang listu za zapošljavanje 30 profesionalnih vatrogasaca. 
Privremenu rang listu možete pogledati OVDJE.
5. 7. 2023.


UTVRĐIVANJE POSEBNOG ZDRAVSTVENOG STANJA I PSIHIČKE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI


U skladu s člankom 28. stavak 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, prvih 30 kandidata s Privremene rang liste objavljene 5. srpnja 2023. godine, upućuju se na utvrđivanje posebnog zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti u Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, prema slijedećem rasporedu: 

- kandidati pod rednim brojem od 1 do 15, u ponedjeljak, 17. 7. 2023. u 7:00 sati

- kandidati pod rednim brojem od 16 do 30, u utorak, 18. 7. 2023. u 7:00 sati


Na liječnički pregled OBAVEZNO donijeti ispunjenu i ovjerenu Potvrdu izabranog liječnika, koju možete preuzeti OVDJE.
Uputnicu za liječnički pregled i troškove pregleda osigurala je Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba. 
U nastavku dajemo popis kandidata s terminima liječničkog pregleda, koje možete pogledati OVDJE

 29. 6. 2023.

U skladu s  člankom 26. stavak 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, objavljujemo Izvod iz zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prijem u radni odnos 30 profesionalnih vatrogasaca. 

U daljnji postupak odabira pozivaju se svi kandidati za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za profesionalnog vatrogasca i koji su uspješno izvršili situacijsku vježbu odnosno 51 kandidat. 

Izvod iz zapisnika možete pogledati OVDJE
Vrijeme izvršenja situacijske vježbe možete pogledati OVDJE.
TERMINI RAZGOVORA S VATROGASNIM VIJEĆEM
Termini razgovora s Vatrogasnim vijećem održati će se po sljedećem rasporedu.

U ponedjeljak, 3. srpnja 2023. s početkom od 10:00 sati:
- kandidati pod rednim brojem od 1 do 17, s početkom u 10:00 sati
- kandidati pod rednim brojem od 18 do 34, s početkom u 12:15 sati
- kandidati pod rednim brojem od 35 do 51, s početkom u 14:30 sati

Tablicu s popisom kandidata i terminima razgovora s Vatrogasnim vijećem možete pogledati OVDJE.
Razgovor će se održati u Vatrogasnoj postaji Centar, Savska cesta 1/3, Zagreb, mala predavaonica.


 

 

ZAPOŠLJAVANJE 30 PROFESIONALNIH VATROGASACA, NATJEČAJ

 

13. travnja 2023. 


Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1/3, raspisuje
 
natječaj za prijem u radni odnos
30 profesionalnih vatrogasaca (m/ž), na neodređeno vrijeme

 

 • Obrazac prijave na oglas potrebno je preuzeti s mrežne stranice Postrojbe (preuzeti OVDJE).

 • Obrazac potvrde se može preuzeti sa mrežne stranice Postrojbe (preuzeti OVDJE).


 

 1. Na radno mjesto profesionalnog vatrogasca može se primiti osoba koja:

 • ima hrvatsko državljanstvo

 • je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

 • ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

 • ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

 • nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

 • nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.)

 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak, što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj.

 1. Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o vatrogastvu, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.

 2. Postupak natječaja se provodi u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen na mrežnoj stranici Postrojbe: www.vatrogasci.zagreb.hr

 3. Kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19. i 84/21.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnim zakonima, a prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popisi potrebnih dokaza su dostupni na poveznici internetske stranice Ministarstva branitelja:  

 1. Uz prijavu na oglas, kao dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidati trebaju priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica ili vojna knjižica )

 • rodni list

 • kandidati starosti od 30 i više godina trebaju dostaviti ugovor o radu ili rješenje o obavljanju poslova profesionalnog vatrogasca iz kojih će biti vidljivo da su obavljali poslove profesionalnog vatrogasca, a oni kandidati koji su navedene poslove obavljali izvan vatrogasnih postrojbi i potvrdu poslodavca iz koje će biti vidljivo da su obavljali poslove profesionalnog vatrogasca, u kojem vremenskom periodu i da su u vrijeme zapošljavanja ispunjavali sve uvjete važećeg Zakona o vatrogastvu

 • dokaz o stručnoj spremi vatrogasnog smjera

 • elektronički zapis podataka iz radnih odnosa (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

 • za kandidate koji su obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca najmanje dvije godine, potvrda o navedenom (preuzeti OVDJE)

 • za kandidate sa završenim programima osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, iz članka 21. Pravilnika iz točke 3. ovoga natječaja, dokaze o istima

 • kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom propisu, dokaze iz točke 4. ovoga natječaja

 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave na natječaj.

 1. Dokazi iz stavak 4. ovoga oglasa se mogu podnijeti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili preslici.

 2. Obrazac prijave na oglas potrebno je preuzeti s mrežne stranice Postrojbe (OVDJE).

 3. Pravo prednosti imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, što se dokazuje potvrdom. Potvrda treba sadržavati podatak da je kandidat obavljao poslove dobrovoljnog vatrogasca, u smislu članka 41. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 125/19. i 114/22) i u kojem vremenskom periodu,. Obrazac potvrde se može preuzeti sa mrežne stranice Postrojbe (preuzeti OVDJE).

 4. Na utvrđivanje posebnog zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, kandidate upućuje i troškove snosi Postrojba.

 5. Potvrdu da nisu kažnjavani za kaznena djela iz stavka 1. podstavka 5. i 6. ovog natječaja, pribavlja Postrojba po službenoj dužnosti.

 6. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada, osim u slučaju iz stavka 2. kada se radni odnos zasniva na određeno vrijeme.

 7. Osobe bez radnog iskustva, kao i osobe koje imaju manje od šest mjeseci iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca, primaju se u radni odnos u svojstvu pripravnika.

 8. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objave na HZZ i na mrežnoj stranici Postrojbe.

 9. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 10. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku iz članka 7. Pravilnika iz točke 3. ovoga natječaja.

 11. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se predati neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1/3, s naznakom “natječaj – za vatrogasce, ne otvaraj”. Na zadnjoj strani kuverte potrebno je navesti ime i prezime te adresu pošiljatelja.

 12. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 13. Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u Postrojbi. Kad je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje u Postrojbu.

 14. Prijava je potpuna kada sadrži sve dokaze i dokumente tražene ovim oglasom.

 15. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe ovoga oglasa, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 16. Po okončanju postupka, na mrežnoj stranici će se objaviti ime i prezime odabranih kandidata.

 17. Komunikacija s kandidatima će se vršiti putem mrežne stranice, e-maila i telefona radi čega je potrebno, u prijavi za natječaj, navesti e-mail adresu i/ili broj telefona. 


 
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  - ADMINISTRATIVNI TAJNIK - ADMINISTRATIVNI REFERENT


6. travnja 2023.

Na temelju javno provedenog oglasa za zapošljavanje administrativnog tajnika i administrativnog referenta (m/ž), odabrane su slijedeće kandidatkinje:

 1. za administrativnog tajnika (m/ž) – Katarina Huzanić, SSS, maturantica gimnazije

 2. za administrativnog referenta (m/ž) - Andrea Šalković, SSS,  administrativna tajnica

Odluku o odabiru možete pogledati OVDJE.

31. ožujka 2023.

Rezultate testiranja za zapošljavanje na radnom mjestu administrativni tajnik i administrativni referent možete vidjeti OVDJE

Svi kandidati i kandidatkinje koji su uspješno odradili postavljene zadatke (ostvarili najmanje 21 bod od 40), bit će pozvani na razgovor s Vatrogasnim vijećem.
O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem osobnog e-maila.


 

23. ožujka 2023.

Obavještavamo kandidate i kandidatkinje   za zapošljavanje na radnom mjestu za administrativnog tajnika i administrativnog referenta (m/ž) da će se provjera znanja  vršiti u srijedu, 29. ožujka 2023. godine, u četiri grupe. 

Popis kandidata i kandidatkinja  po grupama i  termin provjere možete pogledati OVDJE.

Kandidati trebaju sa sobom ponijeti:

 • kemijsku olovku

 • prazan USB i

 • osobnu iskaznicu.

Voditelj Povjerenstva
Ivica Lonjak

17. ožujka 2023.

Poštovani/e,

Povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje na radnom mjestu administrativnog referenta i administrativnog tajnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, objavljenog 16. veljače 2023. godine, utvrdilo je da je u roku za podnošenje prijava na oglas pristiglo 128 prijava.
Nakon pregleda i ocjene svih prijava i traženih dokaza, a uzimajući u obzir stupanj i vrstu stručne spreme te potrebno radno iskustvo na poslovima koji najviše odgovaraju poslovima administrativnog tajnika i administrativnog referenta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Povjerenstvo je utvrdilo da u daljnji razradbeni postupak idu kandidati i kandidatkinje navedeni u popisu u privitku ovoga e-maila.
Ostalim kandidatima i kandidatkinjama se zahvaljujemo na sudjelovanju na našem oglasu.

Slijedeća faza razradbenog postupka je provjera znanja rada na računalu (Word i Excel) te osnovnog poznavanja uredskog i arhivskog poslovanja.
Popis literature za provjeru znanja uredskog i arhivskog poslovanja:

 1. Uredba o uredskom poslovanju, „Narodne novine“, broj75/21

 2. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, „Narodne novine“, broj 132/21.

 3. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, „Narodne novine“, broj 105/20

 4. Opći popis gradiva s rokovima čuvanja http://arhinet.arhiv.hr/_Download/PDF/Opci_popis_gradiva_s_rokovima_cuvanja.pdf


O vremenu provjere kandidati i kandidatkinje će biti pravovremeno obaviješteni (najmanje tri dana prije).

Srdačan pozdrav,

Voditelj Povjerenstva
Ivica Lonjak, dipl. ing.


Popis kandidata koji idu u daljnji razradbeni postupak možete pogledati OVDJE.
16. veljače 2023. 


Cijeli tekst oglasa u nastavku:

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1/3, raspisuje oglas za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme:

 • jednog administrativnog tajnika  -  (m/ž)

 • jednog administrativnog referenta - (m/ž)

 

 1. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:

 • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

 • poznavanje rada na računalu

 • opća zdravstvena sposobnost

 • jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima (rad na poslovima određene stručne spreme i struke)

 1. Izrazi koji su u ovome oglasu navedeni u muškom rodu su neutralni i odnose se  i na muški i na ženski rod.

 2. Uz prijavu  kandidati trebaju priložiti:

 • prijavu na oglas (obrazac se može skinuti www.vatrogasci.zagreb.hr)

 • životopis

 • svjedodžbu o završnom ispitu ili maturi

 • presliku ugovora o radu/rješenja ili potvrdu (izvornik) poslodavca (iz potvrde treba biti vidljiva vrsta posla koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove) za period koji je naveden kao uvjet (minimalno jedna godina)

 • elektronički zapis  odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • presliku osobne iskaznice i

 • dokaze o pravu prednosti po posebnom propisu

 1. Dokazi se mogu podnijeti  u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

 2. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19. i 84./21), uz prijavu na oglas dužan je,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

 1. Kandidat koji ispunjava uvjete prava prednosti zapošljavanja iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz ovoga oglasa, priložiti i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave  o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 2. Kandidat koji ispunjava uvjete prava prednosti zapošljavanja iz članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  („Narodne novine“, broj:  33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na oglas dužan je  pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz ovog oglasa, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te  potpisanu izjavu da do sada  nije koristio pravo prednosti po toj osnovi. Prednost pri zapošljavanju se može ostvariti jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvariti osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja, otkazom radnika i sporazumom.

 3. Povjerenstvo za provedbu ovoga oglasa imenuje Vatrogasno vijeće. Povjerenstvo će izvršiti provjeru znanja rada na računalu, a može odlučiti provesti provjeru  i drugih znanja potrebnih za oglašeno radno mjesto. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o predmetu i načinu provjere, načinu bodovanja, izvorima literature i drugim važnim  pitanjima.

 4. Oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba www.vatrogasci.zagreb.hr  (do 3. ožujka 2023.)

 5. Na oglas se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 6. Kandidati se može prijaviti  za  jedno ili oba radna mjesta.

 7. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 8. Prijave s traženim dokazima predaju se neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1/3, s naznakom “za oglas – administrativni tajnik i /ili administrativni referent”. Prijave se mogu predati neposredno, na urudžbeni zapisnik Postrojbe, svakim radnim danom od 10,00 do 14:00 sati.

 9. Na poleđini omotnice potrebno je navesti ime i prezime kandidata te adresu.

 10. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 11. Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u Postrojbi. Kad je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje u Postrojbu. Nepravovremena prijava se vraća kandidatu neotvorena.

 12. Prijava je potpuna kada sadrži sve dokaze i dokumente tražene ovim oglasom.

 13. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati će biti upućeni na utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti, čije troškove snosi Postrojba.

 14. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti se  i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe ovoga oglasa, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 15. Po okončanju postupka, na mrežnoj stranici Postrojbe će se objaviti osobni podaci (ime, prezime i stručna sprema) odabranih kandidata.

 16. Komunikacija s kandidatima će se vršiti putem mrežne stranice, e-maila i telefona radi čega je potrebno, u prijavi za natječaj, navesti e-mail adresu i/ili broj telefona.

 17. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30  dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 


Zapošljavanje 12 profesionalnih vatrogasaca

10. kolovoza 2022. 
Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba je na 16. sjednici, održanoj 9. kolovoza 2022. godine, utvrdilo Konačnu rang listu za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) – 12 izvršitelja - OVDJE

U skladu s utvrđenom Konačnom rang listom i prijedlogom Vatrogasnog vijeća, zapovjednik Postrojbe je donio Odluku o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) – 12 izvršitelja, kojom su odabrani slijedeće kandidati:

 1. Ivan Brelić

 2. Tomislav Ripić

 3. Mario Melkus

 4. Davor Toić

 5. Matija Jug

 6. Dominik Svibovec

 7. Filip Barto

 8. Ivan Maršanić

 9. Alen Babić

 10. Leon Dijanežević

 11. Ivan Miholić

 12. Krešimir Čeh 

12. srpnja 2022.
Na osnovi suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba će, u 2022. godini, zaposliti još 12 vatrogasaca.
Radi odabira kandidata Vatrogasno vijeće će obaviti razgovor s kandidatima s rang liste utvrđene u skladu s člankom 32. stavak 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, a na osnovi ranije provedenog javnog natječaja.
Razgovor je zakazan za četvrtak, 14. srpnja 2022. u 16:00 sati.
Popis pozvanih kandidata može se pogledati OVDJE.

 


 

Oglas za prijem u radni odnos četiri spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme

12. srpnja 2022.
Za sklapanje ugovora o radu za radno mjseto spremačica (m/ž) - četiri izvršitelja, odabrane su slijedeće kandidatkinje:

 1. Kristina Nujić

 2. Kristina Svibovec

 3. Ivana Hukman  i

 4. Đurđica Lipovčić1. srpnja 2022.
Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba utvrdilo je prijedlog za sklapanje ugovora o radu za zasnivanje radnog odnosa za četiri spremačice, sa slijedećim kandidatkinjama:

 1. Kristina Nujić

 2. Kristina Svibovec

 3. Ivana Hukman  i

 4. Đurđica Lipovčić

Konačna odluka o odabiru kandidatkinja će se donijeti nakon utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti.
7. lipnja 2022.
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba objavljuje oglas za prijem u radni odnos četiri (4) spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme.  
Natječaj traje osam dana od objave. 
Prijave na natječaj se mogu slati do 15. lipnja 2022. godine
Cjelovit tekst natječaja možete naći OVDJE 

Obrazac prijave na oglas za zapošljavanje na radnom mjestu spremačice preuzmite OVDJE
 


Natječaj za zapošljavanje 38 profesionalnih vatrogasaca


10. svibnja 2022. 

Nakon javno provedenog natječaja za zapošljavanje 38 profesionalnih vatrogasaca, odabrano je svih 38 kandidata.

U skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata  za zapošljavanje na radnom mjestu vatrogasac i vatrogasac vozač, objavljujemo slijedeće:
Konačna rang lista za odabir 38 kandidata: OVDJE
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijedlogu kandidata za  sklapanje ugovora o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) - 38 izvršitelja: OVDJE
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto: vatrogasac (m/ž) - 38 izvršitelja: OVDJE
Rang lista iz članka 32. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata  za zapošljavanje na radnom mjestu vatrogasac i vatrogasac vozač: OVDJE05. travnja 2022.
Zbog uloženog pravnog lijeka na uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti od strane jednog kandidata, koji je kao 38. kandidat upućen na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, nije izvršen odabir svih 38 kandidata, nego njih 37.

Odabir 38. kandidata će se izvršiti kada, u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, dobijemo kandidata koji zadovoljava uvjete posebne zdravstvene sposobnosti i nekažnjavanja za kaznena djela iz članka 51. stavka 1. podstavka 6.i 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 125/19).
Dopuna Konačne rang liste, dopuna Odluke o utvrđivanju prijedloga za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto vatrogasac (m/ž) – 38 izvršitelja i dopuna Odluke o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto vatrogasac (m/ž) – 38. izvršitelja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Postrojbe.
Nakon odabira 38. kandidata sastavit će se nova rang lista, iz članka 32. navedenoga Pravilnika.
 
Odabrani kandidati, koji zbog odrađivanja otkaznog roka kod sadašnjeg poslodavca, neće moći započeti s radom 19. travnja 2022. godine, trebaju se javiti u kadrovsku službu (01/4896194, 0916930079) radi dogovora o datumu početka rada.

Konačnu rang listu sa 37 kandidata pogledajte OVDJE
Odluku o utvrđivanju prijedloga za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto vatrogasac - pogledajte OVDJE
Odluku o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto vatrogasac - pogledajte OVDJE09.03.2022.

U skladu s člankom 28. stavak 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, prvih 38 kandidata s Privremene rang liste objavljene 7. ožujka 2022. godine, upućuju se na utvrđivanje posebnog zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti u Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, prema slijedećem rasporedu: 

- kandidati pod rednim brojem od 1 do 13, u srijedu, 16.03.2022. u 7:00 sati

- kandidati pod rednim brojem od 14 do 26, u četvrtak, 17.03.2022. u 7:00 sati

- kandidati pod rednim brojem od 27 do 38, u petak, 18.03.2022. u 7:00 sati

Popis kandidata s terminima pregleda možete pogledati OVDJE.

Na liječnički pregled obavezno donijeti ispunjenu i ovjerenu Potvrdu izabranog liječnika, koju možete preuzeti OVDJE
Uputnicu za liječnički pregled i troškove pregleda osigurala je Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba. 07.03.2022.

U skladu s člankom 28. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, objavljujemo privremenu rang listu za zapošljavanje 38 profesionalnih vatrogasaca. 

Privremenu rang listu možete pogledati OVDJE.

 


02.03.2022. 

Obavještavamo kandidate da su pozvani na razgovor s Vatrogasnim vijećem koji će se održati u ponedjeljak, 7. ožujka 2022. godine, po slijedećem rasporedu:

 • kandidati pod rednim brojem od 1 do 15, s početkom od 9:30 sati

 • kandidati pod rednim brojem od 16 do 30, s početkom od 10:30 sati

 • kandidati pod rednim brojem od 31 do 45, s početkom od 12:00 sati

 • kandidati pod rednim brojem od 46 do 62, s početkom od 13:00 sati

Tablicu s popisom kandidata i terminima razgovora s Vatrogasnim vijećem možete pogledati OVDJE.

Razgovor će se održati u Vatrogasnoj postaji Centar, Savska cesta 1/3, mala predavaonica

 

01.03.2022.

U skladu s  člankom 26. stavak 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač (KLASA: 012-03/21-02/1; URBROJ: 251-366-101-21-1), objavljujemo Izvod iz zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prijem u radni odnos 38 profesionalnih vatrogasaca.

U daljnji postupak odabira pozivaju se svi kandidati za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za profesionalnog vatrogasca i koji su uspješno izvršili situacijsku vježbu odnosno 62 kandidata.

O terminima razgovora s Vatrogasnim vijećem kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, najkasnije tri dana prije razgovora. 

Izvod iz zapisnika možete pogledati OVDJE

Izvod iz zapisnika (ispravak od 01. ožujka 2022.) možete pogledati OVDJE

Srednje vrijeme izvršenja situacijske vježbe možete pogledati OVDJE


28.02.2022.

U skladu s  člankom 26. stavak 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač (KLASA: 012-03/21-02/1; URBROJ: 251-366-101-21-1), objavljujemo Izvod iz zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prijem u radni odnos 38 profesionalnih vatrogasaca.

U daljnji postupak odabira pozivaju se svi kandidati za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za profesionalnog vatrogasca i koji su uspješno izvršili situacijsku vježbu odnosno 62 kandidata.

O terminima razgovora s Vatrogasnim vijećem kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, najkasnije tri dana prije razgovora.

Izvod iz zapisnika možete pogledati OVDJE

Srednje vrijeme izvršenja situacijske vježbe možete pogledati OVDJE

 


18.02.2022.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto vatrogasac - daljnji razradbeni postupak Indeks tjelesne mase i Situacijska vježba.

Više pogledajte OVDJE

 


11.02.2022.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto vatrogasac - daljnji razradbeni postupak Indeks tjelesne mase i Situacijska vježba.

Više pogledajte OVDJE

 


19.01.2022.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba objavljuje natječaj za zapošljavanje 38 vatrogasaca (m/ž) na neodređeno vrijeme. 

Natječaj traje osam dana od objave. 

Prijave na natječaj se mogu slati od 20. do 27. siječnja 2022. godine.

Cjelovit tekst natječaja možete naći OVDJE

 

  • Po raspisanom oglasu za zapošljavanje na radnom mjestu knjigovođe, odabrana je gđa Melita Valek Kruc.

 • Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
  Po raspisanom natječaju za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Zaključkom Gradonačelnika Grada Zagreba (KLASA: 214-05/19-01/8, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 17. 9. 2019. godine), imenovan:
  - SINIŠA JEMBRIH, dipl. ing. sigurnosti, iz Zaprešića, I. Petrekovića 23

  Izvadak iz Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća, 27. 8. 2019. godine

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba raspisalo je natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Natječaj je objavljen u Jutarnjem listu, 4 . kolovoza 2019. godine.

Cjelovit tekst natječaja možete pročitati ovdje